+370 683 28017 | info@kiemoprojektai.lt

Ką reikia žinoti aptveriant žemės sklypą tvora?

Žemės sklypas ar jo dalis gali būti aptvertas tvora gavus statybos leidimą (jei statybos leidimas yra privalomas). Tvoros turi būti statomos nepažeidžiant kaimynų interesų bei laikantis nustatytų reikalavimų.

Tvoros statybai keliami reikalavimai priklauso nuo:

  • jos aukščio (pagal tai nustatoma, kokiai statinių kategorijai ir grupei priskirtina tvora),
  • žemės sklypo, kuriame tvora statoma buvimo vietos (kaime, mieste, saugomoje ar su kultūros paveldo objektų apsauga susijusioje teritorijoje),
  • konstrukcijos (su pamatu (cokoliu) ar ne, ant atraminės sienutės ar be jos, kiaurymių sudaromo ploto),
  • vietos sklypo ribų atžvilgiu (ant sklypo ribos ar prie sklypo ribos, kokiu atstumu nuo sklypo ribos, prie kurios sklypo ribos pasaulio šalių atžvilgiu – kokia kryptimi metamas tvoros šešėlis).

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944; 2011. Nr. 61-2915) (toliau– Reglamentas) 11 priedu „Besiribojančių sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų privalomumo atvejai“, rašytiniai gretimų žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) privalomi:

1. statant tvorą (aptvarą):
1.1. ant sklypo ribos (konstrukcijomis peržengiant sklypo ribą);
1.2. kurios kiaurymių plotas mažesnis nei 50 proc. bendro tvoros (aptvaro) ploto (įskaitant ir stulpų bei tvoros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) – statytojo šiaurinėje sklypo pusėje (tarp (>)315° ir (<)45°);
1.3. kurios kiaurymių plotas mažesnis nei 25 proc. bendro tvoros (aptvaro) ploto (įskaitant ir stulpų bei tvoros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) – statytojo sklypo rytinėje (tarp 45° ir 135°) ir vakarinėje (tarp 225° ir 315°) pusėse.

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2010, Nr. 84-4401) 23 straipsnio 25 dalimi, rašytiniai sutikimai neprivalomi, jeigu per vienus metus nuo statybos pradžios statytojui arba statinio savininkui nebuvo pateikta pretenzijų.

Statyti tvorą, kurios aukštis 1–2 metrai, jokio statybą leidžiančio dokumento nereikia, jeigu ji tveriama ne arčiau kaip 1 m iki sklypo ribos (tvoros konstrukcijoms neperžengiant sklypo ribos) ir jei yra tenkinami anksčiau išvardinti Reglamento reikalavimai.

Norint statyti 2–5 metrų aukščio tvorą mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje ir jų apsaugos zonose, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo vietovės apsaugos zonoje, taip pat ir 1–2 m aukščio tvorą kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar valstybinėje žemėje jau privaloma gauti rašytinį pritarimą supaprastintam statybos projektui. Dėl tokio statinio statybą leidžiančio dokumento išdavimo reikėtų kreiptis į savivaldybės administraciją. Šioms tvoroms taikomi 1.2 ir 1.3 punktuose nurodyti reikalavimai dėl kiaurymių ploto.

Visais atvejais tvoros su cokoliais neturi kliudyti paviršiniam vandeniui nuo gretimo žemės sklypo nutekėti. Kai yra toks pavojus, reikia tartis su gretimo žemės sklypo savininku ir, gavus jo sutikimą raštu, įrengti paviršinio vandens nutekėjimo sistemą į lietaus nuotakyną, griovį, drenažą ar rasti kitą abiem savininkams priimtiną sprendimą.

Kontaktai

Parengta pagal www.vtpsi.lt
STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“

Atgal į katalogą